Danh mục: Họng tiếp nước

Các bộ lọc có hiệu lực

Họng tiếp nước chữa cháy dùng để lắp vào hệ thống cấp nước phục vụ cho công tác chữa cháy.

Họng tiếp nước chữa cháy dùng để lắp vào hệ thống cấp nước phục vụ cho công tác chữa cháy.