Danh mục: Bảng nội quy tiêu lệnh

Các bộ lọc có hiệu lực

Bảng nội quy tiêu lệnh là bảng hướng dẫn về quy trình ứng phó khi phải đối diện với những sự cố từ hỏa hoạn bao gồm nội quy pccc.

Bảng cấm lửa, cấm hút thuốc phòng cháy chữa cháy là những quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và chỉ dẫn công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn.